Home » World News

آتش اعتراضات بر عليه ديكتاتوري اسلامي در سراسر مصر شعله ور شد

8 دسامبر 2012 يوهانس اشترن

نسخه PDF این مقاله در دسترس است.

اعتراضات تودهاي عليه حكومت اسلام گرا اخوان المسلمين و چنگ اندازي محمد مرسي رئيس جمهور تحت حمايه آمريكا به قدرت مستبدانه، روز گذشته در سراسر مصر شعله ور شد.

صدها هزار نفر از كارگران و جوانان با زير پا گذاشتن فرمان ممنوعيت تظاهرات در پايتخت مصر، قاهره، در اطراف كاخ رياست جمهوري دست به تظاهرات زدند. تظاهر كنندگان به سيم خاردارها و موانع بتني كه توسط ارتش در خيابانهاي منتهي به كاخ نصب شده بود حمله ور شدند و اين موانع را در هم شكستند. آنها شعار ميدادند: "ارتش بزدل، ارتش بزدل،

شدهاي دست راست اخوان المسلمين"، "سرنگون باد حاكميت نظاميان!"، "سرنگون باد محمد مرسي!".

با خنثي نمودن تلاش مرسي، مبني بر سركوبي ادامه تظاهرات در اطراف كاخ، تظاهر كننده گان از صفوف سربازان و تانكها مستقر در اطراف كاخ گذشتند. آنها با محاصره كاخ شعار ميدادند: "انقلاب باز گشت!". معترضين با بالا رفتن بر روي تانكها و شعار نويسي بر روي خودروهاي زرهي، در اذهان صحنههايي را زنده كردند كه ياد آور روزهاي اوليه انقلاب مصر و

خيزش طبقهی كارگر بر عليه رئيس جمهور حسني مبارك بودند.

صدها نفر از معترضان ضمن راهپيمايي به دادگاه هليو پوليس، خواستار آزادي كارگران و جوانان زنداني شدند كه چهار شنبه شب توسط شبه نظاميان اسلام گرا اخوان المسلمين دستگير و با همكاري و تباني پليس مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند.

همزمان با شدت گيري اعتراضات در هليو پوليس، صدها هزار نفر در ميدان التحرير، اين مركز نمادين انقلاب مصر، گرد آمدند و با ايجاد بنبست، حركت وسايل نقليه را مسدود و با پرپايي سنگر در راههاي ورودي ميدان، به سر دادن شعار عليه مرسي و اخوان المسلمين پرداختند. در تمام شهرها و مناطق بزرگ نيز تظاهرات و اعتراضات در جريان بودند.

در شهر ساحلي اسكندريه، هزاران نفر از مسجد ابراهيم ال قواد به حركت درآمدند و با طي مسير جاده ساحلي به سمت سيدي گابر، حومهاي كه ستاد نظامي منطقهی شمالي مصر در آن قرار دارد، به راهپيمائي پرداختند. در واكنش به سركوب خشونت بار در قاهره، معترضان شعار ميدادند:"اين رژيم، با كشتار برادران و خواهران ما در مقابل كاخ رياست جمهوري، مشروعيت خود را از دست داده است". در همان شب بنا بر گزارش سايت عربي الاهرام، صدها معترض خشمگين در اعتراض به كشتار ديگر معترضان توسط "شبه نظاميان مسلح وابسته به اخوان المسلمين"، به مقر استانداري حاكمين

اخوان المسلمين يورش بردند.

در زاگازيگ، زادگاه مرسي واقع در شرق دلتاي نيل، معترضان با گردهمايي در مقابل خانه مرسي و سنگ باران آن، خشم خود را ابراز كردند. نيروهاي امنيتي با پرتاب گاز اشك آور سعي در پراكنده كردن آنان داشتند. علاوه بر اين تظاهر كننده گان به دفتر حزب عدالت و آزادي، بازوي سياسي اخوان المسلمين، حمله ور شدند.

در مصر عليا، هزاران نفر در خيابانهاي اسيوت با سر دادن شعار بر عليه مرسي و اخوان المسلمين به اعتراض پرداختند.

اعتراضات در سراسر كشور بر عليه اخوان المسلمين بر تظاهرات طرفداران آن در مسجد الازهر در قاهره، كه در آن حدودا 50000 نفر شركت كردند، به مراتب گسترده تر بود.

واكنش اخوان المسلمين تهديد به تشديد خشونت بود. وب سايت دولتي الاهرام به زبان عربي در جمعه شب گزارش داد كه "رئيس جمهور محمد مرسي قصد صدور فرماني را دارد كه نيروهاي مسلح را موظف به حفظ امنيت و حفاظت از تأسيسات مهم دولتي ميكند"، تا زماني كه قانون اساسي به تصويب رسيده و رأيگيري انجام گيرد. ماده سوم فرمان جديد مربوط به

بازسازي قدرت نظاميان و تشكيل دادگاههاي نظامي عليه مخالفين ميباشد.

با فرماني كه قرار است در روزنامههاي رسمي منتشر شود و يك روز بعد از انتشار عملي شود، مرسي و ارتش مصر با اعلام شرايط اضطراري، در پي دو هفته اعتراضات و اعتصابات، خود را آماده سركوب گسترده ميكنند.

با تشديد انفجار خشم تودههاي مصري بر عليه مرسي، طبقه كارگر هر چه بيشتر در حال حركت به خط مقدم اين جنبش است. در شهر صنعتي "محلا ال كوبرا در دلتاي نيل، هزاران نفر از كارگران و جوانان راههاي ورودي به شهر و راه آهن آن را مسدود كردند. بر طبق گزارش رسانها، معترضان به شوراي شهر يورش برده و "استقلال" شهر را از "محدوده دولتي اخوان

المسلمين" اعلام كردند. آنها اعلام كردند كه با انتخاب يك "شوراي انقلابي " اداره امور شهر را به عهده ميگيرند.

شهر محلا، موطن بزرگترين كارخانههاي نساجي در خاور ميانه، داراي سابقهاي طولاني از مبارزه ميليتانت طبقه كارگر است. در سال 2006 يك اعتصاب عمومي توسط كارگران نساجي، موجب موجي از اعتصابات بر عليه اصلاحات نئو ليبرالي و براي افزايش دستمزد و شرايط بهتر زندگي در مصر شد. در ماه آوريل 2008، در پاسخ به افزايش قيمت مواد غذايي، كارگران در محلا دست به قيام زدند و خواهان سرنگوني حسني مبارك شدند. در سال 2011 كارگران محلا نقش تعيين

كنندهاي در اعتصاب عمومي، كه منجر به سرنگوني مبارك در فوريه 2011 شد، بازي كردند.

انفجار مجدد مبارزات تودهها يك روز پس از سخنراني خيره سرانه مرسي در تلويزيون دولتي به وقوع پيوست. اين سخنراني ياد آور سخنرانيهاي مبارك در واپسين دوران حكومتش، قبل از سرنگوني بود. مرسي معترضين را "عامل نفوذي" و كساني كه به "مجازات خود خواهند رسيد" توصيف كرد. او همچنين تاكيد كرد كه احكام رياست جمهوري 22 نوامبر كه او توسط

آنها تمام اختيارت مقننه، قضايي، قانون اساسي و اجرايي را قبضه كرد، به قوت خود باقي ميمانند.

بمانند حمايت از مبارك در طول قيام سال گذشته، واشنگتن از رژيم دست نشانده خود پشتيباني ميكند. كاخ سفيد با صدور بيانيهاي اعلام كرد كه "رئيس جمهور باراك اوباما "از فراخوان رئيس جمهور مرسي مبني بر گفتگو با مخالفين پشتيباني ميكند، وي هم چنين تاكيد ميكند كه اين گونه گفتگوها بايد عاري از هر گونه پيش شرط باشند". در ادامهی اين بيانيه آماده است: "رئيس جمهور متذكر شد كه ايالات متحده از رهبران مخالفين خواسته است كه به اين گفتگوها

بدون طرح پيش شرطي بپيوندند". معترضان، مرسي را به عنوان ابزار امپرياليسم آمريكا به باد تمسخر گرفته اند. نشريه گاردين چاپ بريتانيا طي گزارش خود

عكس معترضي را چاپ كرد كه پلاكاردي به اين عنوان در دست داشت: "اوباما سگ عوضي شما ديكتاتور ما است".

محمد البرادعي رهبر جبهه نجات ملي، چتر اصلي اپوزيسيون بورژوايي مصر، متشكل از احزاب مختلف ليبرال و شبه چپ، در مصاحبهاي با TV ON از جوانان و كارگران خواست كه به اعتراضات خود پايان دهند. او با تاكيد بر اهميت يافتن راهي با توسل به "مجلس قانون گذاري و پارلمان" تا "همه با هم زندگي كنند"، بيان كرد كه با تداوم اعتراضات عملي كردن

اين راه ممكن نيست.

مدت كوتاهي بعد از مصاحبه البرادعي، مكي معاون رئيس جمهوري مصر طي خواندن بيانيه رياست جمهوري، اعلام كرد كه مرسي در حال بررسي امكان به تعويق انداختن همه پرسي قانون اساس است. پيش نويس اين قانون هفتهی گذشته توسط مجلس مؤسسان تحت سلطه نيروهاي اسلامي ارائه شد.