Europe

يونان در چنگال اتحاديه اروپا

December 14, 2012

وزراي دارايي اروپا در روز سه شنبه پرداخت وام اضطراري به يونان را بار ديگر به بعد موكول كردند، وامي كه در حقيقت موعد پرداخت آن تابستان گذشته بود. طبق گمانه زنيهاي موجود در روز دوشنبه آينده در اين باره تصميم گرفته خواهدشد.