Perspectives

فوران مخالفت طبقه کارگر در ایران: پیشگامی برای جهان در سال ۲۰۱۸

By کیت جونز, January 4, 2018

کارگران مدتها سرکوب شده و مورد استثمار وحشیانه قرارگرفته ایرانی با ورود به صحنه، رژیم بورژوا-مذهبی ایران را به لرزش درآوردند.

انقلاب روسیه و قرن ناتمام بیستم

پیش گفتار

May 7, 2015

مورخان بسیاری متفق القول بر این باورند که قرن بیستم به مثابۀ دوره ای مجزا در سیاست و فرهنگ، در ماه اگوست سال 1914 با وقوع جنگ جهانی اول آغاز شد. اما این پرسش که چه زمانی این قرن به پایان رسید - یا آیا اصلاً به پایان رسید- موضوع اختلافات شدیدی است. اختلاف تنها بر سر پایان دوره ای صد ساله نیست. واضح است که قرن بیستم پایان یافته و ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم و در میانۀ دهۀ دوم قرن جدید قرار داریم. اما هنوز، جهان ما در میدان گرانشی قرن بیستم باقی مانده است. اگر مورخان هنوز با خشم به قرن گذشته نظر می افکنند، از این روست که بشر همچنان در نبردهای نامعلومی درحوزه های سیاست، اقتصاد، فلسفه، و حتی هنر درگیر است.

خاور میانه در سال ۲۰۱۳

January 21, 2013

کارگران و ستمدیده گان خاورمیانه با چشمانداز جنگ فرقه ای، سرکوب دولتی و گسترش فلاکتبارانه فقرمواجه هستند. همه چیز در گرو تجدید حیات خیزش انقلابیاست که در سال ۲۰۱۱ متولد شد. این تجدید حیات اما این بار باید بر پایههای برنامهای استوار باشد که بیانگر منافع سیاسی مستقل طبقه ی کارگر است.

راه حركت به جلو در مصر

December 11, 2012

فرمان قانون اساسي توسط رئيس جمهور مصر، محمد مرسي، طبقهی كارگر را با سوالات اساسي در ارتباط با چشم انداز سياسي مواجه ميكند. طبق اين فرمان، مرسي تمام قدرت مقننه، قانون اساسي، مجريه و قضائي را در دست خود متمركز ميكند.