World Socialist Web Site

தினசரி செய்திகள், ஆய்வுகள்
ஆங்கிலத்தில்

புதிய செய்திகள்

செய்தியகம்

முன்னோக்கு

காங்கிரஸ்

கலை இலக்கியம்

வரலாறு

நூலகம்

விஞ்ஞானம்

விவாதங்கள்

தொழிலாளர்
போராட்டம்

இந்திய உபகண்டம்

நினைவகம்

ஆவணங்கள்

உலக சோசலிச வலைத்தளம் பற்றி

நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலக குழு
பற்றி

Other Languages

சிங்களம்

ஜேர்மன்

பிரெஞ்சு

இத்தாலி

ரஷ்யன்

ஸ்பானிஷ்

போர்த்துகீஷ்

சேர்போ குரோசியன்

துருக்கி

இந்தோநேசியன்

 

 
 
WSWS :Tamil
 
நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலக குழு பற்றி

ïான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலக குழுவானது (ICFI ) உலக சோசலிச இயக்கத்தின் தலமையாக இருக்கின்றது. இது 1938 இல் லியோன் ட்ரொட்ஸ்கியினால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

அனைத்து நாடுகளிலும் உள்ள அனைத்துலக குழுவின் பிரிவுகளானது உலக தொழிலாளர் வர்க்கத்தை சமூக சமத்துவத்திற்கான ஒரு பொதுவான போராட்டத்தில் ஐக்கியப்படுத்த போராடுகின்றது.

நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலக குழுவானது, ரஷ்ய புரட்சியில் லெனினுடன் இனைத்தலைவரான லியோன் ட்ரொட்ஸ்கியால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இயக்கத்தின் பெருமைமிக்க மரபியத்தில் தங்கியிருக்கிறது. வரலாறு மற்றும் வேலைத்திட்டங்கள் பற்றிய கூடுதலான விபரங்களுக்கு மேலதிக வாசிப்பு பட்டியல்களை பார்க்கவும்.

மேலதிக ஆக்கங்கள் இந்தப்பக்கத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படும் என்பதால், அடிக்கடி இந்தப்பக்கத்தை பார்வையிட தவறாதீர்கள். 

மேலதிக வாசிப்புகளுக்கு

சோசலிசத்தின் அழகியற் கூறுகள்&ஸீதீsஜீ;
By David Walsh

காஸ்ட்ரோயிசமும் குட்டி முதலாளித்துவ தேசியவாத அரசியலும்
By Bill Vann

மார்க்சிசமும் தொழிற்சங்கங்களும்
By David North

 

 
Further Reading

Marxism and the Fundamental Problems of the 20th Century
A series of lectures given at the ICFI International School held in
Sydney, Australia January 3 to 10, 1998.

Leon Trotsky and the Fate of Socialism in the 20th Century
By David North
Full text of lecture [102 KB]

No discussion on the fate of socialism in the 20th century deserves to be taken seriously unless it considers, with the necessary care, the consequences of Trotsky's defeat.
It is essential to consider not only "what happened" under Stalin; but also "what well might have happened" had Trotsky prevailed.

The Significance and Implications of Globalisation
By Nick Beams
Full text of lecture [115KB]

The globalisation of production has prepared a new period of social revolution. This is the inevitable outcome of the vast changes in the structure of world capitalist economy over the past two decades -- the culmination of processes stretching back over 200 years.

The Aesthetic Component of Socialism
By David Walsh

Art expresses things about life, about people and about oneself that are not revealed in political or scientific thought. To become whole, human beings require the truth about the world, and themselves, that art offers.

Reform and Revolution in the Epoch of Imperialism
By David North
In this lecture SEP (US) National Secretary David North examines the theoretical conflicts within the German Social Democratic Party in the 1890s. At that time Eduard Berstein, then a leading figure in the SPD, argued that capitalism was not leading to collapse or social disaster aned could be gradually reformed, rather than replaced by an insurrectionary movement of the working class. The debate which ensued on the issues of reform and revolution retains all its significance 100 years later.

Stalinism in Eastern Europe: the Rise and Fall of the GDR
By Peter Schwarz
ICFI Secretary Peter Schwarz explains the historical origins of the East German state and demonstrates that Stalinism, not socialism, existed there.

Castroism and the Politics of Petty-Bourgeois Nationalism
By Bill Vann
Did the political strategy advanced by Fidel Castro and Che Guevara provide a new road to socialism or did it turn out, as the ICFI warned 35 years ago, to be a blind alley and a trap for the working class?

Marxism and the Trade Unions
By David North

The trade unions have been incapable of defending the working class against the onslaught of capital. Inasmuch as this failure has been demonstrated over several decades on an international scale, one is led inescapably to search for its objective causes -- both in the socio-economic environment within which the trade unions now exist and, even more fundamentally, in the essential nature of the trade unions themselves.

 

Contact

United States
Socialist Equality Party
PO Box 48377
Oak Park, MI 48237
Tel. (248) 967-2924 
Click for more info
about SEP (US)


Email: sep@socialequality.com

Canada
Socialist Equality Party/
Parti de l'égalité socialiste
PO Box 5534
Montreal, Quebec
Canada, H3B 4P1
Email:
sep-pes@wsws.org

Britain
Socialist Equality Party
PO Box 1306
Sheffield S9 3UW
Tel: (0)114 244 3545
Email: sep@socialequality.org.uk
Website:
www.socialequality.org.uk

Australia
Socialist Equality Party
PO Box 367
Bankstown NSW 1885
Tel. (02) 9790 3511
Fax: (02) 9790 3501
E-mail:
sep@flex.com.au
Web site:
www.sep.flex.com.au

Germany
Partei für Soziale Gleichheit
Postfach 040 144,
D-10061 Berlin
Tel. +49 30 30 87 24 40
Fax +49 30 30 87 26 20
Email:
info@gleichheit.de
Web:
gleichheit.de

Sri Lanka
Socialist Equality Party
90, 1st Maligakanda Lane,
Colombo 10,
Sri Lanka.
Tel. 94 1 682220

For other countries please e-mail: icfi@wsws.org